Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 7

Dystrybucja czasu do niepowodzenia wirusologicznego była znacząco różna w obu grupach (P <0,001 w teście log-rank) (Figura 2). Średni czas do niepowodzenia wirusologicznego wynosił 99 dni w grupie kontrolnej, ale nie można go było oszacować w grupie enfuwirtydu. Zmiany w komórkach CD4 +
W 24. tygodniu wzrost w stosunku do linii podstawowej w liczbie komórek CD4 + był istotnie większy w grupie z enfuwirtydem niż w grupie kontrolnej (tabela 2).
Bezpieczeństwo
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia
W 24. Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 7”

Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 6

Wcześniejsze leczenie co najmniej pięcioma inhibitorami proteazy zgłoszono u nieco wyższego odsetka pacjentów z grupy enfuwirtydu (49,4%) niż w grupie kontrolnej (39,4%, p = 0,04). Odsetek pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali roponawir lopinawiru, w tym badaniu sklasyfikowany jako nowo zatwierdzony lub badany lek przeciwretrowirusowy był również wyższy w grupie enfuwirtydu (38,7%) niż w grupie kontrolnej (27,9%, p = 0,02). W obu grupach w schemacie dawkowania znajdowała się średnia czterech leków (Tabela 1). Zmiany w leczeniu i przedwczesne wycofanie
W grupie kontrolnej 106 pacjentów (64,2%) miało niepowodzenie wirusologiczne zdefiniowane w protokole w 24. tygodniu, a 81 spośród tych pacjentów zmieniono na enfuwirtyd (Figura 1). Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 6”

Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 5

Wartości RNA HIV-1 uzyskane po potwierdzonej niepowodzeniu wirusologicznym zostały wyłączone z analizy. Brakujące wartości przypisano do analizy za pomocą metody przeniesienia ostatniej obserwacji. Wartość RNA HIV-1 log10 w 24. tygodniu została zdefiniowana jako średnia dwóch ostatnich wartości logotypu HIV-1 log10 po zakończeniu 24 tygodni w badaniu, średnia dwóch wartości RNA HIV-1, które potwierdziły niepowodzenie wirusologiczne, lub dla pacjentów, którzy wycofali się z badania, średnia z dwóch ostatnich wartości log-1 HIV-1 RNA przed pobraniem. Zmiany od linii podstawowej do 24 tygodnia w log10 poziomach RNA HIV-1 i liczbie komórek CD4 + oceniano przez analizę kowariancji, w tym warunki dla warstwy losowej (poziomu RNA HIV-1 w osoczu i użycia lub nie użycia nowo zatwierdzonych lub badanych czynników), grupa leczona i interakcja między warstwą a grupą leczoną, z punktem wyjściowym oceny wrażliwości fenotypowej (do oceny zmiany poziomu RNA HIV-1) lub liczbą komórek CD4 w linii podstawowej (w celu oceny zmiana liczby komórek CD4 +) jako współzmienne. Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 5”

Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej czesc 4

Oba te czynniki były badane na początku badania, ale zostały zatwierdzone w większości krajów w trakcie badania. Rytonawir w dawkach 266 mg na dobę lub mniej (tj. Dawek przypominających) nie był liczony jako składnik czynny ani w schemacie leczenia wstępnego, ani w schemacie leczenia w tle. Zmiany w schemacie tła były dozwolone tylko w przypadku niepowodzenia wirusologicznego lub zarządzania efektami toksycznymi. Przyczepność w obu grupach terapeutycznych została obliczona przy użyciu kwestionariusza dla pacjentów, który ocenił liczbę pominiętych dawek enfuwirtydu lub doustnych leków przeciwretrowirusowych w ciągu czterech dni poprzedzających każdą wizytę. Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej czesc 4”

Wpływ Transformacji Weteranów Sprawy Systemu Opieki Zdrowotnej na jakość opieki cd

Wybrane wybrane wskaźniki wydajności zostały wymienione w tabeli 1. Dane dotyczące kontroli nadciśnienia tętniczego nie były dostępne w ramach programu zewnętrznej wzajemnej oceny w próbie w latach 1994-1995; w związku z tym wykorzystaliśmy dane z badania 800 weteranów o średnim wieku 65,5 lat.22 Ponieważ nie wszystkie z tych procesów jakościowych były mierzone we wszystkich latach, wyniki są zgłaszane, gdy są dostępne. Analiza statystyczna
Obliczyliśmy stawki świadczonych usług każdego roku, dzieląc liczbę kwalifikujących się pacjentów w próbie przez liczbę, która spełniła kryteria usługi. Użyliśmy testu chi-kwadrat dla trendu, aby ocenić, czy wydajność poprawiła się podczas okresu próbkowania. Wszystkie analizy zostały wstępnie zdefiniowane, a wszystkie wartości P opierają się na testach dwustronnych. Read more „Wpływ Transformacji Weteranów Sprawy Systemu Opieki Zdrowotnej na jakość opieki cd”