Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 7

Histogramy zmian z linii podstawowej w wydolności wysiłkowej (maksymalne obciążenie), procent przewidywanej wartości wymuszonej objętości wydechowej w jednej sekundzie (FEV1) i jakości życia (jakość wyniku dobrego samopoczucia) po 6, 12, i 24 miesiące obserwacji. Pomiary w linii podstawowej wykonano po rehabilitacji oddechowej. Pacjenci wcześniej zidentyfikowani jako osoby wysokiego ryzyka zostali wykluczeni. Pacjenci, którzy byli zbyt chorzy, aby ukończyć procedurę lub którzy odmówili zakończenia procedury, ale nie wyjaśnili, dlaczego zostali włączeni do kategorii brakujący . W przypadku oceny jakości dobrego samopoczucia pacjentów, którzy zmarli, przypisywano wynik 0 w kwestionariuszu do wizyty, a pacjentom, którzy nie wypełnili kwestionariusza, przypisano wynik równy połowie najniższego wyniku obserwowanego podczas wizyty. Wartości P zostały określone przez test sumy rang Wilcoxona. Stopień przesunięcia słupków do lewej górnej części wykresu wskazuje na stopień względnej korzyści operacji chirurgicznej zmniejszania objętości płuc w stosunku do leczenia. Procent pokazany w każdym kwadrancie to odsetek pacjentów w określonej grupie leczenia ze zmianą wyniku przypadającego na ten kwadrant. Była to analiza zamiaru potraktowania. Łączna śmiertelność wśród pacjentów, którzy nie byli w grupie wysokiego ryzyka podczas badania wynosiła 0,09 zgonu na osobę rocznie w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu, w porównaniu do 0,10 zgonu na osobę w grupie leczniczej (współczynnik ryzyka 0,89, P = 0,31) (Tabela 2 i Rysunek 1C). Zmiany wydolności wysiłkowej, odległości pokonanej w ciągu sześciu minut, procent przewidywanej wartości FEV1, jakości życia i stopnia duszności po 6, 12 i 24 miesiącach wszyscy faworyzowali grupę operacyjną (tabela 3, rysunek 2 i dodatek dodatkowy 6 [dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org]). Gdy analiza była ograniczona do osób, które były w stanie ukończyć badania kontrolne, schemat zmian pomiarów wyników wykazał postępujący spadek w stosunku do linii podstawowej w grupie leczenia medycznego; grupa operacyjna uzyskała poprawę w porównaniu z linią podstawową, ale miała również stopniowy spadek w ciągu 24 miesięcy (patrz Dodatek Dodatek 7 [dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org]).
Przedoperacyjne predyktory wyników wśród pacjentów bez wysokiego ryzyka
Jedynymi indywidualnymi czynnikami podstawowymi związanymi z różnicami w śmiertelności między grupami leczonymi były: mózgowo-rdzeniowy rozkład rozedmy płuc (obecność lub brak przewagi górnego płata, P dla interakcji = 0,02) i wyjściowa zdolność wysiłkowa (niska lub wysoka, P dla interakcji = 0,01). Jedynym indywidualnym czynnikiem linii bazowej związanym z różnicową poprawą maksymalnego obciążenia po 24 miesiącach był mózgowo-rdzeniowy rozkład rozedmy płuc (obecność lub brak przewagi górnego płata, P dla interakcji = 0,005). Żaden czynnik bazowy, który uważaliśmy za przewidywało różnicową poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem.
Kiedy pacjenci zostali podzieleni na cztery podgrupy na podstawie kombinacji rozedmy górnego płatka lub rozległego płata płucnego i niskiej lub wysokiej wydolności wysiłkowej na linii podstawowej, istniały mocne dowody zróżnicowanego wpływu na ryzyko śmierci (P dla interakcji = 0,004) i zdolności do ćwiczeń w 24 miesiące (P dla interakcji = 0,005)
[przypisy: fakt zdrowie, hcv cena, nfz poznań przeglądarka skierowań ]
[hasła pokrewne: impexgeo, miesien czworoboczny, nfz poznań przeglądarka skierowań ]