Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej cd

Pacjenci z grupy enfuwirtydu mogli nadal otrzymywać enfuwirtyd, a pacjenci w grupie kontrolnej mogli dodawać enfuwirtyd do swojego zmienionego schematu. Pacjenci z niewydolnością wirusologiczną, którzy nie chcieli przestawić się na enfuwirtyd lub nadal otrzymywać ten lek, mogli pozostać w badaniu przez maksymalnie miesiąc. Wyniki testów przesiewowych zostały wykorzystane do określenia fenotypowej i genotypowej oceny wrażliwości. Ocena wrażliwości genotypowej była całkowitą liczbą leków w zoptymalizowanym schemacie dawkowania, na którym izolat wirusowy pacjenta wykazywał wrażliwość genotypową zgodnie z modyfikacją wcześniej opublikowanego algorytmu interpretacji.16 W przypadku tenofowiru oporność genotypową określono jako obecność K65R, lub trzy lub więcej mutacji oporności związanych z analogami tymidyny (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y, T215F, K219Q, K219E lub K219N), w tym M41L lub L210W. Wskaźnik wrażliwości fenotypowej był całkowitą liczbą leków w zoptymalizowanym schemacie tła, na którym izolat wirusa pacjenta wykazywał wrażliwość fenotypową. Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej cd”

Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 10

Wyniki bezpieczeństwa uzyskane w połączonych badaniach TORO i TORO 2 po dłuższej ekspozycji na enfuwirtyd wykazały wyższy odsetek przypadków zapalenia płuc u pacjentów otrzymujących enfuwirtyd niż u pacjentów w grupie kontrolnej, ale ogólna częstość występowania infekcji bakteryjnej była podobna w obu grupach. U dwóch pacjentów wystąpiła reakcja nadwrażliwości, która była uważana za związaną z terapią enfuwirtydem i która powróciła po ponownym podjęciu próby. Częstość występowania eozynofilii wśród pacjentów otrzymujących enfuwirtyd była większa, nawet po skorygowaniu o czas ekspozycji. Przegląd przypadków poszczególnych pacjentów z eozynofilią nie wykazał klinicznych objawów niepożądanych wskazujących na nadwrażliwość na enfuwirtyd.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia były najczęstszymi zdarzeniami związanymi z leczeniem enfuwirtydami, występującymi u większości pacjentów, którzy otrzymywali lek, ale ból lub dyskomfort wymagający środków przeciwbólowych lub ograniczających zwykłe działania wystąpiły tylko w 8,7%. Read more „Enfuwirtyd, inhibitor fuzyjny HIV-1, do lekoopornej infekcji HIV w Ameryce Północnej i Południowej ad 10”

Wpływ Transformacji Weteranów Sprawy Systemu Opieki Zdrowotnej na jakość opieki ad 7

Wiemy jednak, że budżet Veterans Health Administration był zasadniczo płaski w latach podatkowych 1995 i 2000, podczas gdy liczba pacjentów wzrosła o ponad 40 procent. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy koszty inicjatyw jakościowych VA uzasadniają osiągnięte korzyści kliniczne. Podsumowując, przeprojektowanie Veterans Health Administration wydaje się skutkować dramatyczną poprawą jakości opieki nad weteranami. Wiele zasad przyjętych przez VA w projektach poprawy jakości, w tym nacisk na wykorzystanie technologii informatycznych, pomiar wydajności i raportowanie, ujednolicenie polityki płatności i integracja usług w celu osiągnięcia wysokiej jakości, skutecznej i terminowej opieki, Niedawno został rekomendowany przez Instytut Medycyny jako całość w systemie opieki zdrowotnej10. Nasze odkrycia sugerują, że inicjatywy oparte na tych zasadach mogą znacznie poprawić jakość opieki. Read more „Wpływ Transformacji Weteranów Sprawy Systemu Opieki Zdrowotnej na jakość opieki ad 7”

Nefropatia wywołana przez kontrastowe podłoże

Artykuł autorstwa Aspelin i in. (Wydanie 6 lutego) dotyczące mniejszej częstości występowania nefropatii wywołanej przez kontrastujące ośrodki u pacjentów z cukrzycą i stężeniem kreatyniny w surowicy 1,5 do 3,5 mg na decylitr, leczonych jodiksanolem, w porównaniu z tymi, którzy otrzymali joheksol, jest obiecujące . Autorzy twierdzą, że wysoki stosunek albuminy w moczu do kreatyniny nie korelował z wysokim szczytowym wzrostem stężenia kreatyniny w surowicy. Chociaż łatwiej jest stosować stosunek pojedynczej albuminy do kreatyniny niż 24-godzinny zbiór moczu w celu zbadania białkomoczu, to podejście to ma swoje własne ograniczenia.2 Chcielibyśmy zobaczyć więcej danych dotyczących różnic między obiema grupami w stopień białkomoczu i obecność lub brak retinopatii. Ponieważ więcej niż dwa razy więcej pacjentów w grupie z joheksolem, co w grupie otrzymującej jodiksanol, miało białkomocz, różnice te mogły wprowadzić w błąd wyniki. Read more „Nefropatia wywołana przez kontrastowe podłoże”

Human Growth Hormone and Aging

Dyskusja Vance a na temat hormonu wzrostu (wydanie z 27 lutego) pomija ważne doniesienia w literaturze. Wykazano, że połączenie hormonu wzrostu i ćwiczeń fizycznych (w przeciwieństwie do ćwiczeń fizycznych) powoduje wzrost włókien mięśniowych typu II u osób starszych2 – ważne odkrycie, ponieważ kruchość i sarkopenia są głównie związane z utratą włókien typu II. Nie ma wzmianki o tym, że zgłaszano, że obniżone poziomy insulinopodobnego czynnika wzrostu są związane z dławicą piersiową, 3 zawałami mięśnia sercowego, 4 i miażdżycą, 5 które są głównymi przyczynami śmierci w tym kraju. Dyskusja ta wyklucza również niedawny raport, że starzejący się mężczyźni o niskim poziomie insulino-podobnego czynnika wzrostu umierają wcześniej niż ci z wysokimi poziomami.
Długoterminowe prospektywne badania nad potencjałem hormonu wzrostu potrwają dziesięciolecia. Read more „Human Growth Hormone and Aging”

Randomizowana próba diety o niskiej zawartości węglowodanów na otyłość ad 5

Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy utratą masy ciała a ketozą w jakimkolwiek momencie badania. Ciśnienie krwi
Skurczowe ciśnienie krwi nie zmieniło się znacząco w żadnej z grup podczas badania (Tabela 2 i Tabela 3). Ciśnienie rozkurczowe zmniejszyło się w obu grupach, ale nie było istotnych różnic między grupami.
Doustny test tolerancji glukozy
Powierzchnia pod krzywą glukozy nie zmieniła się znacząco w żadnej z grup podczas całego badania. Powierzchnia pod krzywą insuliny zmniejszyła się w obu grupach, ale nie było istotnych różnic między grupami (Tabela 2 i Tabela 3). Read more „Randomizowana próba diety o niskiej zawartości węglowodanów na otyłość ad 5”

Niski węglowodan w porównaniu z dietą niskotłuszczową w ciężkiej otyłości ad 5

Na poziom trójglicerydów mogą również wpływać leki stosowane w cukrzycy. Jednak w oddzielnej analizie osób, które nie przyjmowały ani leków na cukrzycę, ani leków obniżających stężenie lipidów (28 na diecie niskotłuszczowej i 24 na diecie niskowęglowodanowej), nadal obserwowaliśmy większe zmniejszenie średniego stężenia triglicerydów osoby na diecie niskowęglowodanowej (-20 . 42 procent vs. 2 . 28 procent, P = 0,001). Read more „Niski węglowodan w porównaniu z dietą niskotłuszczową w ciężkiej otyłości ad 5”

Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 5

Mimo że możliwe było wykonanie wielu testów statystycznych, ograniczyliśmy liczbę poprzez planowanie i uporządkowaną analizę danych. Zidentyfikowane czynniki prognostyczne mają wiarygodne uzasadnienie kliniczne i były powiązane z dużymi, statystycznie istotnymi wskaźnikami ryzyka. Protokół badania określał, że rekrutacja zakończy się w lipcu 2002 r., Z przyrostem 2500 pacjentów i ukończeniem badania w grudniu 2002 r. Projekt ten był oparty na pierwszorzędnym porównaniu przeżycia, pozwalającym na 8 procentową śmiertelność w grupie przypisanej do leczenia medycznego i nieplanowanego przejścia na 30% wśród osób przydzielonych do terapii medycznej.9 Proces zakończył się w zaplanowanym dniu, pomimo przyrostu, który był niższy niż oczekiwano. Gdyby badanie zostało zaprojektowane z założeniami wyższego współczynnika umieralności i niższego wskaźnika rozszczepienia, który był faktycznie obserwowany (odpowiednio 0,11 zgonu na osobę i 5,4 procent), celem rekrutacji byłby 1190 pacjentów. Read more „Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 5”

Efektywność kosztowa operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc ad

Medicare zwróciło świadczeniodawcom koszty związane z opieką medyczną dla uczestników badania, w tym ocenę przesiewową, rehabilitację pulmonologiczną przed randomizacją, samą operację chirurgiczną i wizyty kontrolne po zabiegu. Inne usługi Medicare obejmowały opiekę szpitalną; opieka ambulatoryjna świadczona przez lekarzy; usługi laboratorium ambulatoryjnego, diagnostycznego i radiologicznego; domowe usługi zdrowotne; dodatkowy tlen do użytku domowego; do 100 dni opieki w wykwalifikowanym ośrodku opieki; i opieka hospicyjna. Podczas wizyt kontrolnych odnotowywano stosowanie leków na rozedmę płuc w warunkach ambulatoryjnych (nieobjętych Medicare). Dawki leków były oparte na zwykłych dawkach dla dorosłych, które są zapisane w ulotce dołączonej do producenta.18 Wykorzystano kilka metod do oszacowania związanego z rozedmą utylizacji niemedycznych towarów i usług. Odległości podróży do placówek opiekuńczych oszacowano za pomocą oprogramowania obliczającego odległości przebyte z kodu pocztowego rezydencji pacjenta do placówek stowarzyszonych z NETT. Read more „Efektywność kosztowa operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc ad”

Rozedma śródgałkowa z dominującym uciskiem górnego płata

57-letni mężczyzna z ciężką, dysfunkcyjną zmianą w stadium końcowym przedstawił się do udziału w National Emphysema Treatment Trial. Po zakończeniu rehabilitacji płucnej został losowo przydzielony do grupy operacyjnej. Przed operacją pacjent był w stanie chodzić tylko 100 do 200 jardów (91 do 183 m) na równym podłożu z powodu duszności i nie mógł wykonywać codziennych czynności. Przedoperacyjna osiowa tomografia komputerowa wykazała ciężką, heterogenną rozedmę płuc, która w przeważającej mierze wpłynęła na górne płaty. Zastosowano obrazowanie trójwymiarowe z powiększeniem objętościowym, w którym obszary w płucach, które są mniejsze lub równe -1000 jednostek Hounsfielda (wskazujących na obecność tkanki rozedmowanej), wydają się ciemnoniebieskie, podczas gdy płuca o normalnej gęstości tkanka wygląda białawo-pomarańczowo. Read more „Rozedma śródgałkowa z dominującym uciskiem górnego płata”