Randomizowana próba diety o niskiej zawartości węglowodanów na otyłość cd

Próbki krwi pobierano po tym, jak pacjenci byli głodzeni przez noc w linii podstawowej i po 3, 6 i 12 miesiącach w celu określenia stężenia lipoprotein w surowicy. Doustny test tolerancji glukozy przeprowadzono na linii podstawowej i po 3, 6 i 12 miesiącach. Po poszczeniu przez pacjentów w ciągu nocy pobrano próbki krwi do pomiaru stężenia glukozy i insuliny w osoczu przed 30, 60, 90 i 120 minutami po doustnym podaniu 75 g glukozy. Ponadto, wrażliwość na insulinę, na podstawie stężenia glukozy na czczo i insuliny na czczo, oceniano za pomocą ilościowego wskaźnika kontroli wrażliwości na insulinę16: ÷ [(zapis stężenia insuliny na czczo, w mikrounitach na mililitr) + (poziom glikemii na czczo, w miligramach na decylitr)]. Analizy próbek
Stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy, cholesterolu o dużej gęstości (HDL) i stężenia triglicerydów badano zgodnie z procedurami zalecanymi przez Centers for Disease Control and Prevention oraz National Heart, Lung and Blood Institute.19 Lipoproteiny o małej gęstości (LDL) Stężenie cholesterolu obliczono zgodnie ze wzorem Friedewald a 20 u wszystkich, ale u jednego osobnika, u którego stężenie triglicerydów było większe niż 400 mg na decylitr (4,52 mmol na litr). Read more „Randomizowana próba diety o niskiej zawartości węglowodanów na otyłość cd”

Niski węglowodan w porównaniu z dietą niskotłuszczową w ciężkiej otyłości cd

Po sześciu miesiącach w badaniu pozostało 79 osób (36 w grupie o niskiej zawartości tłuszczu i 43 w grupie niskowęglowodanowej). Główna analiza obejmowała wszystkie 132 osoby: 79 osób, które ukończyły badanie, 29 osób, które porzuciły dostęp, ale które otrzymały sześciomiesięczne dane z zapisów rutynowych wizyt u lekarza oraz 24 pacjentów, u których masa zarejestrowana w ostatnim badaniu była następująca: Wizyta w ruchu była kontynuowana. Ponieważ 29 osób, których końcowa waga została uzyskana z dokumentacji urzędów, zostało zważonych w innej skali niż ta zastosowana w badaniu, przeprowadziliśmy drugą analizę, która objęła wszystkie podmioty, z przeniesionymi wagami linii podstawowej dla wszystkich 53 pacjentów, którzy odpadli. W analizach zmian spożycia pokarmu, stężenia lipidów w surowicy, kontroli glikemii i wrażliwości na insulinę uwzględniliśmy wszystkich pacjentów, przy wartościach podstawowych przeniesionych do przodu dla osób, które porzuciły badanie. Nie przeprowadzono żadnych analiz pośrednich. Read more „Niski węglowodan w porównaniu z dietą niskotłuszczową w ciężkiej otyłości cd”

Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc cd

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń określiliśmy poprawę maksymalnej wydolności fizycznej jako zwiększenie maksymalnego obciążenia o więcej niż 10 W z poziomu podstawowego porehabilitacji. Poprawę jakości życia związaną ze zdrowiem zdefiniowano jako zmniejszenie wyniku w kwestionariuszu oddechowym St. George o ponad 8 punktów (w skali 100-punktowej) od poziomu podstawowego (mierzonego po rehabilitacji). Progi te są wyższe niż te zwykle stosowane do określenia minimalnych klinicznie istotnych różnic (np. Zwykle stosuje się czteropunktową zmianę w kwestionariuszu oddechowym20), ale wybrano je w taki sposób, aby reprezentowały stopień poprawy, który byłby odpowiedni do uzasadnienia wysokiego ryzyka związanego z chirurgia u pacjentów z ciężką rozedmą płuc. Read more „Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc cd”

Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 10

W przeciwieństwie do tego, pacjenci z rozedmą płuc o głównie poza górnym płetwie i wysokim obciążeniem maksymalnym po rehabilitacji wykazywali wyższą śmiertelność, jeśli poddani zostali zabiegowi zmniejszenia objętości płuc niż wtedy, gdy otrzymywali samą terapię medyczną i mieli niewielkie szanse na poprawę czynności, niezależnie od leczenie, które otrzymali. W tych podgrupach ryzyko i korzyści leczenia chirurgicznego w porównaniu z leczeniem medycznym są dość jasne. Śmiertelność wśród pozostałych pacjentów była w dużej mierze niezależna od przydzielenia grupy do leczenia. W przypadku pacjentów z przeważnie chorobą górnego odcinka kręgosłupa i wysokim maksymalnym obciążeniem chirurgicznym, chirurgia zmniejszająca objętość płuc dawała większą szansę na poprawę zdolności wysiłkowej i objawów niż leczenie medyczne, ale tylko niewielki procent pacjentów miał poprawę wydolności niż 10 W od poziomu bazowego. Pacjenci z rozedmą wolną od górnego płata i niskim maksymalnym obciążeniem mieli tylko niewielką szansę na poprawę wydolności wysiłkowej, niezależnie od grupy leczonej, ale mieli większą szansę na poprawę objawów po operacji zmniejszenia objętości płuc niż w przypadku terapii medycznej. Read more „Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 10”

Efektywność kosztowa operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc ad 7

Niemniej jednak, jeśli 1% z szacowanych 2 milionów osób z rozedmą płuc potencjalnie kwalifikuje się do operacji zmniejszających objętość płuc, krajowe wydatki na opiekę zdrowotną dla tej procedury (z wyłączeniem kosztów związanych z początkowym badaniem przesiewowym i kosztami rehabilitacji płucnej) mogą wynosić od 100 milionów do 300 USD milionów rocznie, w zależności od zainteresowania pacjentów zabiegiem i ich przydatności po rehabilitacji oddechowej. Perspektywa długoterminowa jest preferowana w przypadku analiz opłacalności31. Nasze 10-letnie szacunki wymagały modelowania matematycznego opartego na ekstrapolacji 3-letnich danych z badań. Modele te opierają się na założeniach, które mogą nie zostać zrealizowane. 10-letnie szacunki sugerują, że efektywność kosztowa chirurgii zmniejszającej objętość płuc może zbliżyć się do uznanych wartości progowych, jeżeli utrzymane zostaną umiarkowane korzyści zaobserwowane podczas badania. Read more „Efektywność kosztowa operacji zmniejszenia objętości płuc u pacjentów z ciężką rozedmą płuc ad 7”