Wytwarzający aragazę guz płciowy, powodujący przedwczesny ginekomastię cd

Indeks ten został użyty do wskazania ilości produktu w porównaniu z ilością substratu. Stężenie hormonu luteinizującego i hormonu folikulotropowego mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego przed i po podaniu 25 .g hormonu uwalniającego gonadotropinę na metr kwadratowy.15 Odpowiedź jądra na 2500 jm ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej określano przez pomiary testosteronu i estradiolu w surowicy. próbki otrzymane 15, 48 i 60 godzin po wstrzyknięciu.7
Wykrywanie aktywności aromatazy
Analiza biochemiczna
Aktywność aromatazy mierzono w homogenatach ludzkiej tkanki raka sutka i nowotworze płodu płciowego jąder (w tym pewnej normalnie sąsiadującej tkance jąder) i frakcjach mikrosomalnych ludzkiego łożyska za pomocą testu Siiteri i wsp., Zmodyfikowanego nieznacznie. zastosowanym substratem było 300 nM [3H] androstenedione (New England Nuclear, Boston). Tkankę homogenizowano w homogenizatorze Polytron (Brinkman Instruments, Westbury, NY); po trzech 15-sekundowych wybuchach homogenizacji próbki umieszczono na lodzie na minutę. Frakcje mikrosomalne przygotowano przez odwirowanie surowych homogenatów przy 1000 xg przez 10 minut w celu usunięcia szczątków i zarodków, a następnie odwirowano supernatant przez 60 minut przy 100 000 x g. Osad ponownie zawieszono w 20 mM buforze fosforanu potasu do oznaczenia. Wszystkie próbki badano co najmniej w dwóch powtórzeniach, a wyniki wyrażono jako pikomoli wytworzonego estronu na gram masy mokrej tkanki na godzinę.
Analiza immunocytochemiczna
Nieutrwalone, zamrożone skrawki (6 .m) jąder były pośrednio immunostymulowane dla aromatazy metodą peroksydazy-antyperoksydazy Sternberger, 17 z użyciem monoklonalnego ludzkiego przeciwciała aromata łożyska, hojnie dostarczonego przez Drs. E. Simpson i C. Mendelson. Skrawki inkubowano sekwencyjnie w 3% normalnej surowicy owcy przez 30 minut w 20 ° C, .g aromatazowego przeciwciała na mililitr przez noc w 4 ° C, rozcieńczenie 1:40 koziego antygenu IgG przez 30 minut w 20 ° C, i Rozcieńczenie 1: 100 mysiego monoklonalnego kompleksu peroksydazy deoksydazy przez 30 minut w 20 ° C. W kontroli negatywnej pominięto przeciwciało aromatazy lub podstawiono inne przeciwciało monoklonalne lub procent normalnej surowicy owiec. Wszystkie przeciwciała rozcieńczono w buforze testowym (50 mM TRIS zawierającym 0,9 procent chlorku sodu, pH 7,6 w 25 ° C) i skrawki przepłukano trzy razy przez pięć minut po każdym zastosowaniu przeciwciała.
Kompleksy peroksydazy związane z aro- matazą wizualizowano przez inkubację przez osiem minut z buforem testowym zawierającym 0,05% chlorowodorku 3,3-diaminobenzydyny i 0,01% nadtlenku wodoru. Reakcję zakończono przez przemycie sekcji w buforze i trwałe szkiełka wytworzono po odwodnieniu. Została również przygotowana zamrożona sekcja barwiona hematoksyliną i eozyną, aby wspomóc cytologiczną identyfikację próbki. Szkiełka badano za pomocą optyki różnicowej kontrastu interferencyjnego Nomarskiego.
Wyniki
Podstawowe badania endokrynne
Wstępne badania endokrynne wykazały prawidłowe stężenia prerekurencyjne w surowicy testosteronu, androstendionu i siarczanu dehydroepiandrosteronu oraz niewykrywalne (lub ledwo wykrywalne) stężenia estradiolu i estronu (tabela 2)
[przypisy: olx zagan wrocław, miesien czworoboczny, olx zagan ]