Cyklosporyna w łuszczycy typu plaque – wyniki wielodawkowego, podwójnie ślepej próby ad 6

Procent powierzchni ciała związanej z łuszczycą zmniejszył się z 38 . 3 procent do 13 . 3 procent u pacjentów początkowo przypisanych do nośnika (p <0,0001); procent zmniejszył się z 41 . 4 do 10 . 3% u pacjentów przypisanych dawce 3 mg cyklosporyny, z 46 . 4 do 3 . 1% u pacjentów przypisanych do 5 mg i od 46 . 4 do . procent w tych, którym przypisano 7,5 mg (P <0,0001 dla każdego porównania). Spośród wszystkich pacjentów początkowo przydzielonych do leczenia cyklosporyną (z wyjątkiem dwóch z naruszeniami protokołów, patrz poniżej), 33 procent osób otrzymujących 3 mg, 65 procent osób otrzymujących 5 mg i 43 procent osób otrzymujących 7,5 mg (P <0,002 dla każdej grupy vs. Pacjenci przypisani do nośnika są reprezentowani przez kółka, pacjenci ci otrzymywali cyklosporynę po 8. tygodniu. Inne symbole wskazują dawkę cyklosporyny, do której początkowo przydzielono pacjentów, która może być zwiększona po 8 tygodniu z powodu suboptymalnej odpowiedzi na ich łuszczycę ( trójkąty, 3 mg na kilogram na dzień, kwadraty, 5 mg na kilogram i diamenty, 7,5 mg na kilogram) Wszystkie wartości oznaczone za pomocą stałych symboli są znacząco różne od wartości przed leczeniem (tydzień 0) (P <0,005 w parach test dla każdego porównania) Gdy wpływ stałych dawek oceniano za pomocą analizy wariancji w tygodniu 8, wszystkie grupy otrzymujące cyklosporynę wykazywały znaczną poprawę w porównaniu z grupą otrzymującą nośnik (P <0,001 dla e). porównanie ach); grupy otrzymujące 5 i 7,5 mg na kilogram dziennie wykazywały znaczną poprawę w porównaniu z grupą otrzymującą 3 mg na kilogram na dzień (P <0,01 dla każdego porównania), ale nie w porównaniu ze sobą (P> 0,4). grupa pojazdów, w teście chi-kwadrat) nie wymagała zwiększania ani zmniejszania dawek ze względu na bezpieczeństwo lub skuteczność podczas całego 16-tygodniowego badania. Skutki uboczne i redukcje dawek
Tabela 2. Tabela 2. Kliniczne skutki uboczne według przydzielonego leczenia. Tabela 3. Tabela 3. Zmiany zmiennych klinicznych i laboratoryjnych podczas badania, zgodnie z przypisanym leczeniem. Tabela 4. Tabela 4. Średnie (. SE) poziomy cyklosporyny w keratomach zmian łuszczycowych skóry i w pełnej krwi. Rysunek 3. Rysunek 3. Procentowa zmiana w GFR podczas pierwszych ośmiu tygodni, zgodnie z początkowym przypisaniem leczenia. Symbole wskazują procentową zmianę GFR u poszczególnych pacjentów przed terapią (0) do ósmego tygodnia fazy ustalonej dawki. Krótkie poziome pasy wskazują medianę w każdej grupie. Poziome przerywane linie ograniczają zmianę o 15 procent w GFR; wybraliśmy tę prezentację, ponieważ pomiary GFR mogą mieć taką zmienność25 i ponieważ obejmują zmiany w grupie przyjmującej pojazd. W grupie otrzymującej 7,5 mg cyklosporyny na kilogram dziennie, pierwszy i trzeci najniższy symbol reprezentują pacjentów, którzy otrzymali 5 mg na kilogram dziennie w siódmym i ósmym tygodniu leczenia.
Kliniczne skutki uboczne u wszystkich pacjentów przedstawiono w Tabeli 2, a zmiany ciśnienia krwi i zmienne laboratoryjne w Tabelach 3 i 4. Objawy uboczne obserwowane w tym badaniu odnotowano wcześniej21; wyższe dawki powodowały większe zmiany w GFR, skurczowym ciśnieniu krwi i stężeniach kreatyniny w surowicy, moczniku azotu, kwasie moczowym, bilirubinie i cholesterolu (ryc.
[więcej w: berodual opinie, olx zagan, rossmann wrocław godziny otwarcia ]