Leczenie gruźlicy u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem ludzkim niedoborem odporności ad

Te radiogramy były interpretowane i układane od najgorszego do najlepszego przez radiologa nieświadomego ich relacji czasowej. Sekwencyjna sekwencja filmów została następnie odkryta, a nieprawidłowości radiograficzne zostały sklasyfikowane jako rozwiązane, ulepszone, niezmienione lub pogarszane w czasie. Dla każdego pacjenta ta sekwencja filmów klatki piersiowej została zinterpretowana w świetle danych klinicznych dotyczących gruźlicy oraz niegruźliczej choroby płuc. Pacjentów uznano za wolnych od gruźlicy w czasie ostatniej obserwacji, jeśli na wykresie nie podano żadnych klinicznych podejrzeń co do gruźlicy, a wszystkie oceny mikrobiologiczne były negatywne. Przyczyny zgonu określono na podstawie dokumentacji podstawowej opieki zdrowotnej i aktów zgonu, a także z wyników sekcji zwłok oraz badań mikrobiologicznych, radiologicznych i klinicznych. Jakikolwiek potencjalny wpływ gruźlicy na przyczynę śmierci został określony na podstawie przeglądu dostępnych danych, przeprowadzonego przez niezależny zespół trzech lekarzy doświadczonych w leczeniu gruźlicy i AIDS.
Różnice między grupami oceniano za pomocą testu t-Studenta. Analizę przeżycia przeprowadzono metodą life-table , a przeżycie porównano między grupami za pomocą testu Mantela-Coxa. Wartość AP <0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna 132 pacjentów z gruźlicą i AIDS, w porównaniu ze wszystkimi pacjentami chorymi na AIDS w San Francisco w latach 1981-1988. W okresie od stycznia 1981 r. Do 31 grudnia 1988 r. Łącznie 6103 przypadki AIDS a 2480 przypadków gruźlicy zgłoszono do Departamentu Zdrowia Publicznego w San Francisco. W obu rejestrach pojawiły się nazwiska 132 pacjentów. W Tabeli charakterystyka demograficzna tych pacjentów jest porównywana z cechami wszystkich pacjentów z AIDS w San Francisco. Pacjenci z AIDS i gruźlicą częściej byli czarni lub Latynosi (p <0,001 dla obu) i mieli dożylne zażywanie narkotyków jako czynnik ryzyka zakażenia HIV (p <0,005) niż pacjenci z AIDS, ale nie z gruźlicą. Sto pięcioro pacjentów z gruźlicą i AIDS (80 procent) urodziło się w Stanach Zjednoczonych.
Tabela 2. Tabela 2. Miejsca gruźlicy u pacjentów z gruźlicą i AIDS, według sekwencji dwóch diagnoz. * Jak pokazano w Tabeli 2, gruźlica rozwinięta u 78 pacjentów (59 procent) przed innymi chorobami powodującymi AIDS była zdiagnozowano (grupa 1). W 23 z tych 78 przypadków gruźlica pozapłucna i seropozytywność HIV były warunkami określającymi AIDS. U 18 pacjentów (14 procent) rozpoznano gruźlicę i inną chorobę określającą AIDS w okresie dwóch tygodni (grupa 2), a 36 pacjentów (27 procent) miało chorobę określającą AIDS przed rozpoznaniem gruźlicy (grupa 3).
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki badań diagnostycznych dla M. tuberculosis * Pięćdziesięciu pacjentów (38 procent) miało gruźlicę płuc, 40 (30 procent) miało tylko pozapłucne miejsca choroby, a zarówno uraz płucny, jak i pozapłucny występował u 42 (32 procent). ) (Tabela 2). Miejscami pozapłucnymi najczęściej były węzły chłonne, krew, szpik kostny, centralny układ nerwowy i drogi moczowe, ale obejmowały również opłucną, osierdzie, tkankę miękką, okrężnicę, wątrobę, otrzewną i kość
[więcej w: lexum kraków, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe wrocław, prążki oligoklonalne ]