Leczenie gruźlicy u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem ludzkim niedoborem odporności czesc 4

Spośród 66 pacjentów, którzy ukończyli terapię, 59 miało ocenę uzupełniającą. Dziewięć (15 procent) leczono głównie izoniazydem i ryfampiną, a 22 (37 procent) również podano ethambutol. Pięć (9 procent) leczono izoniazydem, ryfampiną i pirazynamidem, a 23 (39 procent) również podano ethambutol. W przypadku 31 pacjentów, którzy zakończyli leczenie izoniazydem i ryfampiną bez pirazynamidu, mediana czasu leczenia wynosiła 44 tygodnie (zakres od 20 do 90), a w przypadku 28 pacjentów, u których stosowano leczenie pirazynamidem, mediana czasu wynosiła 33 tygodnie (zakres, 24 do 60). Następujące po nim plwociny były dostępne dla 60 z 89 leczonych pacjentów z zajęciem płucnym. Mediana czasu od rozpoczęcia leczenia do klirensu organizmów odpornych na kwasy z plwociny wynosiła 10 tygodni (zakres od do 20). Opóźnione przypadki klirensu odzwierciedlały raczej późne pobranie plwociny, a nie opóźnioną odpowiedź. Nie stwierdzono istotnych różnic w szybkości klirensu plwociny wśród trzech grup pacjentów.
Wstępne zdjęcia RTG klatki piersiowej były dostępne dla 61 z 92 pacjentów z zajęciem płucnym. Zaburzenia były stabilne lub poprawione w 24 z 33 filmów pobranych po około trzech miesiącach terapii, a były gorsze u 9. Trzynastu pacjentów z zajęciem płucnym, u których nie rozwinęła się żadna nowa nienaczyniowa choroba płuc, miało filmy otrzymane pod koniec terapii i tylko jeden wykazał pogorszenie. Wszyscy pacjenci, u których filmy wykazywały pogorszenie stanu po trzech miesiącach lub po zakończeniu terapii, mieli nowe infekcje nieżółtowe (zapalenie płuc Pneumocystis carinii, kokcydioidomikoza lub kryptokokowe zapalenie płuc), które stanowiły przyczynę pogorszenia.
Jeden pacjent z grupy 1, 34-letni latynos z gruźlicą płuc wywołaną przez organizmy oporne na izoniazyd, kwas paraaminosalicylowy i streptomycynę, nie zareagował na terapię. Początkowo leczono go dawkami izoniazydu, ryfampicyny, pirazynamidu i etambutolu podawanymi pod bezpośrednią obserwacją. Ryfampinę przerywano po tygodniu ze względu na rosnące stężenie fosfatazy alkalicznej w surowicy. Po siedmiu tygodniach terapii nie był widoczny przez trzy tygodnie, po czym został ponownie przyjęty do szpitala z objawami neurologicznymi. Kultura płynu mózgowo-rdzeniowego wyrosła na M. tuberculosis z tym samym wzorcem odporności, jak pierwotnie wyizolowany organizm.
Dwudziestu trzech pacjentów leczonych (18 procent) miało zmiany w ich terapii z powodu niepożądanych reakcji przypisanych przez ich lekarzy do leków przeciwprątkowych. Reakcje te składały się głównie z wysypki (w 13), zapalenia wątroby (w 6) i stresu żołądkowo-jelitowego (w 3), ale obejmowały one również przypadek anafilaksji zagrażającej życiu (raportowane w innym miejscu) .9 Pacjentów leczonych ryfampiną, 12 procent miał działania niepożądane wymagające przerwania leku. Działania niepożądane były rzadziej przypisywane innym lekom (do pyrazinamide u 6 procent pacjentów, do izoniazydu w 4 procentach, a do ethambutolu w 2 procentach). Sześćdziesiąt procent reakcji wystąpiło w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, a 95 procent do końca drugiego miesiąca.
Sto trzystu ze 132 pacjentów zmarło do czasu zakończenia zbierania danych
[przypisy: dalia chrzanowska, gumtree katowice, berodual opinie ]