Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc ad 6

Zdolność do ćwiczeń o niskiej wartości wyjściowej zdefiniowano jako maksymalne obciążenie pracą na poziomie 40% lub mniej w stosunku do 40-percentyla (25 W dla kobiet i 40 W dla mężczyzn); wysoką zdolność do ćwiczeń zdefiniowano jako obciążenie pracą powyżej tego progu. Była to analiza zamiaru potraktowania. 90-dniowa śmiertelność w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu wynosiła 7,9% (przedział ufności 95%, 5,9 do 10,3) i była znacznie wyższa niż w grupie lecznictwa medycznego (1,3% [przedział ufności 95%, 0,6 do 2,6], P <0,001) (tabela 2). Śmiertelność 90-dniowa była podobna u pacjentów poddanych operacjom chirurgii klatki piersiowej z użyciem wideo oraz u osób, u których wykonano medianę sternotomii (odpowiednio 6,1% i 8,6%, p = 0,33). Wszystkie kliniki zgłaszały podobne wskaźniki umieralności, zachorowalności oraz powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych. W trakcie obserwacji (średni czas trwania, 29,2 miesiąca) zmarło 157 pacjentów przydzielonych do operacji zmniejszenia objętości płuc, a 160 osób przydzielono do leczenia medycznego. Całkowity wskaźnik śmiertelności wynosił 0,11 zgonu na osobolatkę w obu grupach (współczynnik ryzyka zgonu w grupie operacyjnej 1,01; p = 0,90) (tabela 2). Nie było istotnej różnicy w ogólnej śmiertelności pomimo wyższej wczesnej śmiertelności w grupie operacyjnej (ryc. 1A).
Tabela 3. Tabela 3. Poprawa zdolności do ćwiczeń i jakości życia związanej z zdrowiem w 24 miesiące. Zdolność wysiłkowa poprawiła się o więcej niż 10 W u 28%, 22% i 15% pacjentów w grupie chirurgicznej po odpowiednio 6, 12 i 24 miesiącach w porównaniu z 4%, 5% i 3% pacjentów w grupa medyczno-terapeutyczna (P <0,001 dla porównań we wszystkich trzech punktach czasowych) (Tabela 3 i Dodatek Dodatek 4 [dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org]). Pacjenci w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu byli istotnie bardziej podatni na poprawę niż pacjenci w grupie leczenia medycznego w odległości szli w ciągu sześciu minut, procent przewidywanej wartości FEV1, ogólnej i zdrowotnej jakości życia oraz stopnia duszności ( patrz Dodatek Dodatek 4).
Pacjenci wysokiego ryzyka
Podgrupa 140 pacjentów o wartości FEV1, która miała 20 procent lub mniejszą wartość przewidywaną i albo homogenną rozedmę płuc, albo zdolność dyfundowania tlenku węgla, która wynosiła 20 procent lub mniejszą wartości przewidywanej, była wcześniej zgłaszana jako grupa wysokiego ryzyka zgonu po operacji zmniejszenia objętości płuc, z niewielką szansą na korzyść funkcjonalną.17 Zaktualizowane analizy umieralności i poprawy funkcjonalnej w tej podgrupie potwierdzają wcześniejsze ustalenia (Tabela 2 i Tabela 3 oraz Figura 1B).
Wyniki dla pacjentów bez wysokiego ryzyka
Spośród 1078 pacjentów, którzy nie byli w grupie wysokiego ryzyka, 30-dniowa śmiertelność wyniosła 2,2% w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu, w porównaniu z 0,2% w grupie leczonej farmakologicznie (p <0,001), a 90-dniowa śmiertelność była 5,2% w grupie chirurgicznej, w porównaniu z 1,5% w grupie leczonej farmakologicznie (p = 0,001) (tabela 2). Miesiąc po randomizacji 28,1 procent pacjentów w grupie operacyjnej, w porównaniu z 2,2 procentami pacjentów z grupy leczenia medycznego, było hospitalizowanych, mieszkających w zakładzie pielęgniarskim lub rehabilitacyjnym, lub niedostępnych na rozmowę kwalifikacyjną, ale nie wiadomo, martwe (P <0,001 dla porównania między grupami); po dwóch miesiącach odsetki wynosiły odpowiednio 14,3% i 3,3% (p <0,001); po czterech miesiącach odpowiednio 6,7 procent i 3,2 procent (P = 0,007); a po ośmiu miesiącach odpowiednio 3,3% i 3,7% (P = 0,87) (patrz Dodatek Dodatek 5 [dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org]).
Rysunek 2
[patrz też: medycyna pracy bydgoszcz, apteka malbork, uzdrowisko lecznicze sanatoryjne doroslych ]
[podobne: ostry dyżur okulistyczny łódź, lexum kraków, ostry dyżur łódź ]