Randomizowane badanie porównujące operację zmniejszania objętości płuc z terapią medyczną w przypadku ciężkiej rozedmy płuc cd

Na podstawie wcześniejszych doświadczeń określiliśmy poprawę maksymalnej wydolności fizycznej jako zwiększenie maksymalnego obciążenia o więcej niż 10 W z poziomu podstawowego porehabilitacji. Poprawę jakości życia związaną ze zdrowiem zdefiniowano jako zmniejszenie wyniku w kwestionariuszu oddechowym St. George o ponad 8 punktów (w skali 100-punktowej) od poziomu podstawowego (mierzonego po rehabilitacji). Progi te są wyższe niż te zwykle stosowane do określenia minimalnych klinicznie istotnych różnic (np. Zwykle stosuje się czteropunktową zmianę w kwestionariuszu oddechowym20), ale wybrano je w taki sposób, aby reprezentowały stopień poprawy, który byłby odpowiedni do uzasadnienia wysokiego ryzyka związanego z chirurgia u pacjentów z ciężką rozedmą płuc. Uznano, że pacjenci, którzy zmarli lub brakowało danych wymaganych do oceny, nie poprawili się. Analiza statystyczna
Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Dokładny test Fishera został użyty do porównania proporcji pacjentów w każdej grupie, która zmarła. 21 Protokół z próby określił, że pierwotne porównanie będzie pomiędzy proporcjami pacjentów w dwóch grupach, którzy zginęli, a nie porównaniem z użyciem typowej wartości test (np. test logarytmiczny lub test Wilcoxona) pod kątem różnic w śmiertelności, ponieważ oczekuje się, że funkcje zagrożenia dla śmierci przekroczą, powodując nieproporcjonalne zagrożenia. Owo przekroczenie zagrożeń przewidywano na skutek spodziewanej śmiertelności w okresie okołooperacyjnym, po której nastąpiło zmniejszenie umieralności w grupie operacyjnej po sześciu miesiącach.22 Współczynnik ryzyka zgonu oszacowano na podstawie ogólnej śmiertelności w każdej grupie po 29,2 miesięcy obserwacji.21
Pomimo randomizacji, różnicowa wczesna śmiertelność sprawia, że osoby, które przeżyły, w grupie operacyjnej wyglądają zdrowiej niż ich odpowiedniki w grupie leczenia medycznego. Ta nierównowaga zwiera interpretację wyników mierzonych tylko u osób, które przeżyły, takie jak wydolność wysiłkowa, czynność płuc i jakość życia. Dlatego wykorzystaliśmy klasyfikacje uzyskane na podstawie zmierzonych wyników zdefiniowanych dla wszystkich pacjentów, takich jak poprawa lub brak poprawy, przy czym ta druga kategoria obejmowała również pacjentów, którzy nie byli w stanie ukończyć oceny lub którzy zmarli. Punkt odcięcia zastosowany dla zmiennej pochodnej – na przykład definicja poprawy – jest z konieczności nieco arbitralny.
Histogramy wykorzystano do porównania grupy operacyjnej i grupy medyczno-terapeutycznej pod względem rozkładu kategorii zmian z linii podstawowej w pomiarach wyników; wszystkich pacjentów, których obserwowano przez 6, 12 i 24 miesiące włączono do tych analiz. Histogramy obejmowały 8 lub 10 kategorii zmian mierzonych u osób, które przeżyły (oceniano od 2 do 12, z wyższymi wynikami wskazującymi więcej poprawy), kategorię dla pacjentów, którzy zmarli (oznaczono jako 0), oraz kategorię dla pacjentów, którzy przegapili lub byli niezdolni do pracy aby ukończyć ocenę (zdobytą jako 1). W przypadku ergometrii rowerowej pacjenci, którzy mogli pedałować wyłącznie z zestawem ergometru o wartości 0 W, również otrzymali punkt. W przypadku skali jakości dobrego samopoczucia pacjentów, którzy zmarli, przypisano wynik 0 na kwestionariuszu dla tej wizyty, oraz pacjenci, którzy nie wypełnili kwestionariusza otrzymali wynik równy połowie najniższego wyniku obserwowanego podczas tej wizyty
[podobne: włókno szklane zęby, przeglądarka skierowań na leczenia uzdrowiskowe, odchudzanie nad morzem ]
[hasła pokrewne: rossmann wrocław godziny otwarcia, dalia chrzanowska, olx zagan ]